حضور کارکنان و هیات علمی در غبار روبی گلزار شهدای میناب بهمن ۹۷