حضور رئیس واحد میناب در گردهمایی بزرگ بسیجیان

حضور رئیس واحد میناب در گردهمایی بزرگ بسیجیان به مناسبت سالروز تشکیل بسیج کشور آذرماه سال ۱۳۹۷