حضور اعضای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميناب در راهپيمايی ١٣ آبان

هيات رئيسه ، اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميناب در راهپيمايي ١٣ آبان ٩٧