بازديد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان هرمزگان از روند ثبت نام دانشجويان جديد الورود در واحد میناب

بازديد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان هرمزگان از روند ثبت نام دانشجويان جديد الورود در واحد میناب