اردوی جهادی روستای چاه اسماعیل – اسفندماه ۹۷

حضور دکتر حمید باقری دهبارز، رئیس واحد میناب در اردوی جهادی روستای چاه اسماعیل ۲۶ اسفند۹۷