کمیسیون موارد خاص آموزشی

از طریق مهمان وارد سامانه دانشجویی شوید.

 پس از ورود، رشته تحصیلی خود را انتخاب نمایید.

 

رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

 عدم تداخل ساعت کلاس.

 عدم تداخل ساعت امتحان.

 رعایت پیش نیاز و همنیاز.

 رعایت سقف واحد.

 

  با رعایت موارد ذکر شده دروس مورد نظر خود را یادداشت نموده و در کلاس ها شرکت نمایید.

 در حین شرکت در کلاس ها پس از تشکیل "کمیسیون موارد خاص آموزشی" جهت ثبت دروس انتخابی به کارشناس گروه خود مراجعه نمایید.