کارشناس گروه

   سعید هادیان            افسانه عشقی زاده          احمد خرمی

  • سعید هادیان

    حقوق - الکترونیک تاسیسات تهویه مطبوع – مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو – مهندسی تکنولوژی الکترونیک – مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی – مکانیک خودرو – آموزش و پرورش ابتدایی – تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی – تربیت معلم زبان و ادبیات

  • افسانه عشقی زاده

    آموزش ریاضی – آموزش زبان انگلیسی – آموزش علوم تجربی – تربیت معلم آموزش ریاضی – تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی – تربیت معلم آموزش علوم تجربی – حسابداری – علمی کاربردی حسابداری کاردانی پیوسته – مهندسی اجرایی عمران – مهندسی تکنولوژی عمران عمران – مهندسی شیمی – مهندسی عمران – کارشناسی علمی کاربردی حسابداری

  • احمد خرمی

    کاردانی الکترونیک - ساختمان – علمی کاربردی معماری – علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر – مهندسی برق – مهندسی تکنولوژی برق – مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار – نقشه کشی معماری