برگزاری کارگاه آموزشی برسی و تحلیل فرق مختلف موجود در دوران معاصر

برگزاری کارگاه آموزشی برسی و تحلیل فرق مختلف موجود در دوران معاصر ویژه کارکنان ،مدیران وهیات علمی توسط حجه الاسلام دکتر سید رضا میر معینی ( استاد حوزه علمیه قم) در

سالن کنفرانس دانشگاه برگزار گردید که مدیر اجرایی دوره سرکار خانم ندا قاسمی می باشندتوجیه این کارگاه برای کارکنان و هیات علمی و مدیران فرهنگی نسبت به فرقه های ونحله ها و گروه های نوظهور عرفانی واعتقادی ومقایسه آنه با عرفان های ناب ومعارف اصیل می تواند در هدایت وتاثیر گذاری وجلوگیری از انحرافات احتمالی موثر باشد

حجه الاسلام دکتر سید رضا میر معینی گفت: : ادیان به دو دسته بشری و آسمانی تفکیک می شود که ادیان بشری ادیان ابتدایی است مثل کنفوسیوس و بوداکه زائیده فکر، فرهنگ و تاریخ بشری است و اختلاف آن ها در مبدا پیدایش و پدید آورنده آن ها است .

حجه الاسلام دکتر سید رضا میر معینی تاکید کرد : علت تفاوت ادیان اسمانی  نیز در شرایع است که اول  شامل تفاوت محیط، سطح نیاز و استعداد مردم و دوم شامل وقوع تحریف به جز در مورد دین مبین اسلام است .

استاد این دوره کارگاهی علل شکل گیری فرقه های مختلف را ضعف، تعصبات قومی و قبیله ای ، منافع مادی، انگیزه های سیاسی و تلاقی ملل برشمرد.