برگزاری کارگاه آسیب شناسی فرهنگی ویژه کارکنان

برگزاری کارگاه آسیب شناسی فرهنگی ویژه کارکنان در سالن کنفرانس در

آذرماه تشکیل گردید استاد این دوره حجه الاسلام دکتر سید رضا میر معینی که در این مورد بحث نمودند با بیان اهمیت رسالت وظیفه خطیر و سنگین مسئولین فرهنگی دانشگاه ها در مقابل نقشه شوم استکبار جهانی به ویژه غرب ، علیه کشورهای مسلمان با وجود نظم نوین جهانی ،خصوصی سازی دین ، تحریف فرهنگی در اشکال و ابعاد مختلف شامل تهاجم فرهنگی ، شبیخون فرهنگی ، استحاله فرهنگی ، خود ناباوری وجنگ بین مذاهب آشکار می گردد.