4 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد 

آموزش زبان انگلیسی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، حقوق عمومی، زبان و ادبیات فارسی

رشته های جدید: کاردانی ناپیوسته

 ایمنی صنعتی، فنی برق الکترونیک  

رشته های جدید: کاردانی پیوسته

امور اداری، ساختمان

7 رشته جدید در مقطع کارشناسی

کارشناسی حقوق ، مهندسی برق، مهندسی محیط زیست، کارشناسی ناپیوسته علوم تجربی، مهندسی شیمی، مهندسی اکتشاف نفت و مهندسی عمران

گروه علوم انسانی

کاردانی ناپیوسته

1   حسابداری 2 تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی 3 تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

کاردانی پیوسته

1 حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

1 تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی 2 آموزش زبان انگلیسی 3 علمی کاربردی حسابداری 4 آموزش و پرورش ابتدائی

گروه های کشاورزی و پایه

کاردانی ناپیوسته

1   آموزش ریاضی 2 تربیت معلم آموزش علوم تجربی 3 علمی کاربردی امور زراعی و باغی تولیدات باغی

کارشناسی ناپیوسته

1   آموزش ریاضی

گروه فنی و مهندسی

کاردانی ناپیوسته

1 کامپیوتر 2 کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته

1الکتروتکنیک 2 مکانیک خودرو 3 نقشه کشی معماری 4 الکترونیک

5تاسیسات تهویه مطبوع 6 علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

1 مهندسی تکنولوژی الکترونیک 2 مهندسی نرم افزار کامپیوتر 3 مهندسی مکانیک خودرو   4 مهندسی تکنولوژی برق قدرت 5 مهندسی تکنولوژی عمران عمران 6 مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه 7 مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی برودتی 8 مهندسی تکنولوژی نقشه برداری 9 معماری

کارشناسی پیوسته

1 مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2 مهندسی معماری