اطلاعیه مهم***ضرورت گذراندن درس روش تحقیق برای تمام دانشجویان دانشجویان دوره ارشد***

نوشته شده توسط مدیر سایت.

کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل که درس روش تحقیق را در دوره کارشناسی نگذرانده اند ملزم به اخذ این درس بعنوان یکی از دروس جبرانی دوره به ارزش 2 واحد نظری پایان نامه می باشند.

لازم به ذکر است این درس موجب افزایش سقف دروس جبرانی دوره (حداکثر 12 واحد) نمی گردد