صندوق رفاه

دانشجویان متقاضی اخذ تسهیلات بلند مدت وزارت علوم سریعا جهت تشکیل پرونده به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه نمایند

تذکر1: دانشجویانی که قبلا سند تعهد تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی را صندوق تحویل داده اند نیاز به سند مجدد نمی باشد . فقط فرم در خواست وام را تکمیل وپس از امضا کمیته وام به صندوق تحویل نمایند.

تذکر2:بدیهی است بنا بر محدودیت بودجه وامهای بلند مدت، امکان پرداخت به کلیه متقاضیان مقدور نمی باشد ،لذا وام پس از تایید صندوق رفاه وزارت علوم و واریز به حساب دانشگاه به حساب دانشجو اعمال می گردد.