دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

Islamic Azad Univercity, Minab Branch

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸

امور مالی
minab-modir

معرفی معاونت

معاونت اداری و مالی: معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط

ادامه مطلب