معرفی معاونت
معرفی معاونت
۰۳ مرداد ۱۳۹۶, در امور مالی

معاونت اداری و مالی: معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسان... ادامه مطلب ...