جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امور مالی
minab-modir

معرفی معاونت

معاونت اداری و مالی: معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط

ادامه مطلب