دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

Islamic Azad Univercity, Minab Branch

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸

کمیسیون موارد خاص آموزشی

وظايف و اختيارات کمیسیون موارد خاص   بررسی و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان از نظر سنوات آموزشی ، شرایط اخراجی ، مرخصی ها ، ثبت نام

ادامه مطلب