معرفی معاونت
معرفی معاونت
۰۳ مرداد ۱۳۹۶, در امور مالی

معاونت اداری و مالی: معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسان... ادامه مطلب ...

معرفی معاونت

معرفی معاونت

۱۶ بهمن ۱۳۹۵, ارسال شده در اداره آموزش, حوزه ها
کمیسیون موارد خاص آموزشی
قوانین آموزشی

قوانین آموزشی

۱۶ بهمن ۱۳۹۵, ارسال شده در اداره آموزش, حوزه ها
بخش نامه آموزشی

بخش نامه آموزشی

۱۶ بهمن ۱۳۹۵, ارسال شده در اداره آموزش, حوزه ها