جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امور مالی
minab-modir

معرفی معاونت

معاونت اداری و مالی: معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط

ادامه مطلب

کمیسیون موارد خاص آموزشی

وظايف و اختيارات کمیسیون موارد خاص   بررسی و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان از نظر سنوات آموزشی ، شرایط اخراجی ، مرخصی ها ، ثبت نام

ادامه مطلب