دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

Islamic Azad Univercity, Minab Branch

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

اردوی جهادی روستای چاه اسماعیل – اسفندماه ۹۷

حضور دکتر حمید باقری دهبارز، رئیس واحد مینابدر اردوی جهادی روستای چاه اسماعیل ۲۶ اسفند۹۷