جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

اردوی جهادی روستای چاه اسماعیل – اسفندماه ۹۷

حضور دکتر حمید باقری دهبارز، رئیس واحد مینابدر اردوی جهادی روستای چاه اسماعیل ۲۶ اسفند۹۷