دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

Islamic Azad Univercity, Minab Branch

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

حضور دانشگاهیان واحد میناب در راهپیمایی۲۲بهمن

حضور دانشگاهیان واحد میناب در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷