جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

غبار روبی گلزار شهدای میناب

حضور کارکنان وهیات علمی در غبار روبی گلزار شهدای میناب بهمن ۹۷