دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

Islamic Azad Univercity, Minab Branch

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

غبار روبی گلزار شهدای میناب

حضور کارکنان وهیات علمی در غبار روبی گلزار شهدای میناب بهمن ۹۷