جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

دیدار با جانباز جنگ تحمیلی

دیدار هیات رییسه و کارکنان و هیات علمی با جانباز جنگ تحمیلی