دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب

Islamic Azad Univercity, Minab Branch

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸

دیدار با جانباز جنگ تحمیلی

دیدار هیات رییسه و کارکنان و هیات علمی با جانباز جنگ تحمیلی